نشريه فرهنگ و ارتقاء سلامت- درباره نشریه
مشخصات فصلنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/21 | 
رتبه علمی: علمی ـ پژوهشی (علوم پزشکی)
دوره انتشارات: فصلنامه
موضوع: فرهنگ و ارتقای سلامت
زبان: زبان اصلی فارسی همراه با خلاصه انگلیسی
شروع انتشارات: زمستان ۱۳۹۶
صاحب امتیاز: فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول: دکتر سیدعلیرضا مرندی
سردبیر: دکتر محمدعلی محققی
مدیر اجرایی: دکتر سیدمحسن فروتن
مشاوران: دکتر زهره الهیان، دکتر نرگس تبریزچی، دکتر مریم خیام‌زاده، دکتر ناهید دانش، دکتر لادن‌ناز زاهدی، دکتر عبدالحمید شریفیان، دکتر محمدحسین عزیزی، دکتر محسن نوروزی‌نیا
هیئت تحریریه:اعضای پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران ./files/site1/files/member.pdf
محل انتشار: تهران
تلفن: 
نمابر: 
نشانی: تهران بزرگراه شهید حقانی، خروجی کتابخانه ملی و مجموعه فرهنگستان‌ها، فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
کدپستی: ۳۳۲۱-۱۵۳۸۶
صندوق پستی: ۴۶۵۵/۱۹۳۹۵
سایت اختصاصی: /http://ams.ac.ir
نشانی الکترونیک: ijhpams.ac.ir;   ijhp.amsyahoo.com
شماره شاپا: ۵۹۴۳-۲۶۴۵ :e-ISSN، ۸۲۳۳-۲۶۴۵ :p-ISSN
کارشناس: معصومه افشاری
ویراستار ادبی: فرزانه کوهی
ویراستار استنادی: هلیا شهرابی‌فراهانی و پریسا سپهرآرا
صفحه‌آرا: سهیلا ترکمندی
نشانی مطلب در وبگاه نشريه فرهنگ و ارتقاء سلامت:
http://ijhp.ir/find.php?item=1.40.15.fa
برگشت به اصل مطلب