نشريه فرهنگ و ارتقاء سلامت- پایگاه‌های نمایه شده
نمایه‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/3 | 
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=۴۸۸۱۶

https://civilica.com/l/۸۲۷۲۰/

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/۴۱۹۱/%d۹%۸۱%d۸%b۱%d۹%۸۷%d۹%۸۶%da%af-%d۹%۸۸-%d۸%a۷%d۸%b۱%d۸%aa%d۹%۸۲%d۸%a۷%d۸%a۱-%d۸%b۳%d۹%۸۴%d۸%a۷%d۹%۸۵%d۸%aa


 
 
نشانی مطلب در وبگاه نشريه فرهنگ و ارتقاء سلامت:
http://ijhp.ir/find.php?item=1.116.16.fa
برگشت به اصل مطلب